Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” 74/14), Osnivačka skupština Pčelarske Udruge „Sibinj“ na Skupštini održanoj 06. listopada 2014. godine donijela je

 

STATUT

PČELARSKE UDRUGE „SIBINJ“

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu i sjedištu, zastupanju, izgledu pečata i grba, području djelovanja, ciljevima, djelatnostima, načinu ostvarivanja javnosti djelovanja Udruge, članstvu, tijelima upravljanja, likvidatoru, prestanku postojanja, imovini Udruge i načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge.

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 2.

Puni naziv Udruge je: PČELARSKA UDRUGA „SIBINJ“

Skraćeni naziv udruge je : PU „SIBINJ“

Sjedište Udruge je u Sibinju, Ulica 108. brigade ZNG 6

Udruga djeluje prvenstveno na području općine Sibinj i Brodsko-posavske županije, a aktivnosti od interesa za sve hrvatske pčelare provodi i na području Republike Hrvatske te inozemstva.

 

Članak 3.

Pčelarska udruga „Sibinj“ je udruga registrirana pri Uredu državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji i ima svojstvo pravne osobe sa svim pravima, obvezama i odgovornostima koje proizlaze iz Zakona o udrugama.

 

Članak 4.

 Udruga, se po osnivanju, učlanjuje u Hrvatski pčelarski savez (HPS).

Članstvo u više oblike udruživanja (HPS i dr.) svaki član Udruge može ostvarivati i kroz Udrugu uplatom odgovarajuće članarine tog višeg oblika udruživanja.

 

III. ZASTUPANJE UDRUGE

Članak 5.

 Udrugu zastupa Predsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

IV. IZGLED PEČATA I GRBA

Članak 6.

 Udruga ima pečat okruglog oblika, promjera 35 mm, uz rub pečata nalazi se tekst ” Pčelarska udruga „Sibinj““. U sredini pečata nalazi se grb udruge.

 

Članak 7.

 Grb Udruge sastoji se od stiliziranog prikaza saća koje se sastoji od 19 posebnih ćelija saća, koje su poredane u obliku šesterokuta, tako da čine jedno veliko saće. Na donjem lijevom polju nalazi se stilizirani prikaz pčele koja puni ćeliju saća.

 

V. PODRUČJE DJELOVANJA

 Članak 8.

Udruga djeluje prvenstveno u području Pčelarstva kao posebne grane poljoprivrede, te u pčelarstvu podupirućim područjima kao što su zaštita okoliša, kroz promicanje aktivnosti zaštite pčela i uzgoja pčela kao nezaobilaznog čimbenika ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti, ali i kultura, kroz educiranje javnosti i populariziranje konzumiranja pčelinjih proizvoda putem kulturnih manifestacija.

 

VI. CILJEVI

 Članak 9.

 Ciljevi udruge su razvoj i unapređenje sektora pčelarstva u svim segmentima, te očuvanje ekološke ravnoteže i bioraznolikosti čiji je pčela sastavni dio.

 

VII. DJELATNOST UDRUGE

Članak 10.

 Djelatnosti Udruge jesu:

 • organizirano i redovito okupljanje članstva,
 • organiziranje grupnih posjeta pčelarskim sajmovima,
 • organiziranje tematskih predavanja,
 • organizacija ocjenjivanja meda i ostalih pčelinjih proizvoda,
 • izdavanje stručnih časopisa, biltena i brošura iz područja pčelarstva

 

Članak 11.

 Udruga u ostvarivanju svojih ciljeva surađuje s Hrvatskim pčelarskim savezom, drugim udrugama, nadležnim tijelima uprave, drugim zajednicama, fakultetima i znanstvenim institucijama, školama i ostalim ustanovama.

 

VIII. JAVNOST DJELOVANJA

Članak 12.

 Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruga ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, poimence :

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 • sredstvima javnog priopćavanja.

 

IX. ČLANSTVO

Članak 13.

 Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.

Članom se postaje ispunjavanjem pristupnice, uplatom članarine, te upisom u registar članova.

Članom također može postati osoba bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću, ali bez prava odlučivanja u tijelima Kluba.

Pristupnicu za osobu iz prethodnog stavka ispunjava zakonski zastupnik.

 

Članak 14.

 Svaki član Udruge obavezan je pridržavati se odredaba Statuta i svih ostalih akata Udruge i redovito uplaćivati članarinu.

 

Članak 15.

Prava i dužnosti članova su :

 • aktivno sudjelovati u radu i aktivnostima Udruge
 • informirati se o radu Udruge
 • davati prijedloge i mišljenja
 • čuvati i podizati ugled Udruge
 • birati i biti birani u tijela Udruge
 • poštovati odluke tijela Udruge
 • poštovati odredbe Statuta
 • redovito plaćati godišnju članarinu

 

Članak 16.

 Članstvo u Udruzi može biti :

 • redovno
 • počasno

 

Članak 17.

 Počasnim članom Udruge može postati osoba koja je svojim dugogodišnjim radom i praktičnim djelovanjem doprinijela razvoju i unapređenju pčelarstva ili je nekim drugim činom znatno pridonijela radu Udruge.

Odluku o imenovanju za počasnog člana Udruge, a na prijedlog Upravnog odbora, donosi Skupština Udruge.

Počasnom članu uručuje se Povelja o počasnom članstvu. Odluku o izgledu i sadržaju Povelje donosi Upravni odbor svojom posebnom Odlukom.

Počasni član ima pravo sudjelovanja u radu Udruge, bez prava biranja i odlučivanja, osim ako ujedno nije i redovni član Udruge.

 

Članak 18.

Iznos članarine određuje Upravni odbor i to najkasnije u mjesecu studenom tekuće godine za narednu kalendarsku godinu.

Članak 19.

Članstvo u Udruzi prestaje :

 • temeljem vlastitog pismenog zahtjeva člana
 • isključenjem iz članstva, ukoliko grubo narušava ugled i interese Udruge
 • brisanjem iz članstva zbog neplaćanja članarine
 • smrću člana
 • prestankom djelovanja Udruge

 

Članak 20.

Član se briše iz registra članova bez posebne odluke, ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

 

Članak 21.

O prestanku članstva u Udruzi isključenjem odlučuje Upravni odbor.

Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke o isključenju, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana, računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

Članak 22.

 Udruga vodi popis članova u elektronskom obliku.

Popis članova Udruge sastavlja, vodi i ažurira Tajnik.

 

X. TIJELA UPRAVLJANJA

 Članak 23.

 Tijela upravljanja Udrugom su :

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Tajnik
 • Nadzorni odbor

 

– Skupština –

Članak 24.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine svi poslovno sposobni članovi Udruge.

Članak 25.

Skupština može biti redovita, izborna, svečana i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Upravni odbor Udruge. Upravni odbor saziva sjednicu Skupštine i u slučaju kada je postojeći mandat Upravnog odbora u trenutku sazivanja sjednice Skupštine istekao.

U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži Predsjednik Udruge, najmanje 1/3 članova Udruge ili Nadzorni odbor Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

 

Članak 26.

 Skupštini predsjedava predsjednik Udruge. U slučaju odsutnosti predsjednika Udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 27.

 Skupština može pravovaljano odlučivati ako joj je nazočno najmanje 1/2 članova Skupštine.

Ako u dogovoreno vrijeme nije nazočno najmanje 1/2 članova Skupštine, čeka se 30 minuta i nakon toga Skupština prekida rad nakon čega će se odrediti novi termin za sazivanje Skupštine.

Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Iznimno, Statut udruge, njegove izmjene i dopune, te Odluku o prestanku rada Udruge Skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

 

Članak 28.

Skupština Udruge:

 • donosi Statut, njegove izmjene i dopune, te druge akte utvrđene zakonom i Statutom,
 • utvrđuje politiku razvitka Udruge,
 • usvaja godišnji Program rada i Financijski plan Udruge,
 • bira i razrješuje dužnosti Predsjednika i Tajnika Udruge,
 • bira i razrješuje dužnosti Upravni odbor i Nadzorni odbor,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju imovine Udruge,
 • odlučuje o višim oblicima udruživanja,
 • bira svoje predstavnike u više oblike udruživanja,
 • na prijedlog Upravnog odbora bira počasne članove Udruge,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,
 • bira i opoziva likvidatora Udruge,
 • nadležna je za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Udruge,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

 

– Upravni odbor –

Članak 29.

 Upravni odbor čini 7 članova, od kojih su dva člana Predsjednik i Tajnik Udruge.

Članove Upravnog odbora bira Skupština, na mandat od 4 (četiri godine), s pravom ponovnog izbora.

Upravni odbor upravlja radom Udruge između dvije sjednice Skupštine.

Upravni odbor sastaje se najmanje šest puta godišnje.

 

Članak 30.

Radom Upravnog odbora rukovodi Predsjednik Udruge, a u slučaju njegove spriječenosti Tajnik Udruge.

 

Članak 31.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici prisutno više od polovice članova Upravnog odbora.

Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova prisutnih članova.

 

Članak 32.

 Upravni odbor:

 • utvrđuje prijedlog programa, Statuta i drugih općih akata koji se podnose Skupštini na razmatranje i usvajanje,
 • saziva Skupštinu i podnosi Izvješće o radu Skupštini,
 • brine o izvršenju programa i odluka Skupštine,
 • predlaže Godišnji program rada i Financijski plan,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • određuje iznos godišnje članarine,
 • brine o osposobljavanju svojih članova,
 • donosi prijedloge o proglašenju počasnih članova Udruge
 • donosi Odluku o izgledu i sadržaju povelje o počasnom članstvu,
 • brine o javnosti rada udruge,
 • imenuje i razrješava dužnosti blagajnika,
 • surađuje s drugim udrugama, društvima i savezima
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge

 

– Predsjednik –

Članak 33.

Predsjednika Udruge bira Skupština na rok od 4 (četiri) godine, s pravom ponovnog izbora.

Predsjednik udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.

 

Članak 34.

 Predsjednik Udruge :

 • odgovara za zakonitost rada Udruge,
 • predstavlja i zastupa Udrugu,
 • saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora,
 • rukovodi radom Skupštine Udruge,
 • potpisuje sve financijsko-materijalne dokumente,
 • potpisuje Sporazume ili ugovore koje zaključi Udruga,
 • brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka tijela upravljanja i drugih tijela, odbora i komisija koje osniva Upravni odbor,
 • brine o izvršavanju odluka tijela upravljanja,
 • podnosi godišnje izvješće o materijalno financijskom poslovanju Udruge,
 • brine i poduzima mjere za ostvarivanje utvrđenog plana i programa rada
 • odgovoran je za ažuriranje web stranica Udruge (ukoliko Udruga ima web stranice),
 • obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Skupština ili Upravni odbor.

 

– Tajnik –

Članak 35.

Tajnika Udruge bira skupština na rok od 4 (četiri) godine, s pravom ponovnog izbora. Tajnik udruge ujedno je i član Upravnog odbora.

 

Članak 36.

Tajnik :

 • surađuje i pomaže u radu predsjedniku Udruge,
 • obavlja stručne i administrativne poslove za udrugu,
 • sastavlja, vodi i ažurira popis članova,
 • vodi zapisnike na sastancima Skupštine i Upravnog odbora,
 • odgovoran je za čuvanje arhivske građe Udruge,
 • u suradnji s predsjednikom Udruge odgovoran je za ažuriranje web stranice Udruge, ukoliko ih ima,
 • obavlja i druge poslove koje mu se stave u nadležnost odlukama tijela   upravljanja ili predsjednika Udruge,
 • čuva pečat Udruge i odgovoran je za sprječavanje njegove zlouporabe.

 

– Nadzorni odbor –

Članak 37.

Nadzorni odbor čine 3 člana koje bira Skupština na mandat od 4 (četiri) godine, s pravom ponovnog izbora.

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i 2 člana.

Član Nadzornog odbora ne može biti istovremeno biti član nekog drugog tijela Udruge.

Članovi Nadzornog odbora su u svom radu samostalni te za svoj rad odgovaraju jedino Skupštini.

 

Članak 38.

Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu i tijelo čiji rad nadzire.

Nadzorni odbor utvrđuje je li djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Udruge. Posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge.

 

Članak 39.

Sjednicama Nadzornog odbora rukovodi predsjednik Nadzornog odbora.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako su na sjednici prisutna najmanje dva člana Nadzornog odbora, od kojih je jedan predsjednik Nadzornog odbora.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova.

 

Članak 40.

Članovima tijela upravljanja Udruge koje bira i opoziva Skupština, mandat može prestati mandat prije isteka vremena na koje su birani i to :

 • prestankom članstva radi smrti člana,
 • opozivom,
 • ostavkom

Opoziv člana vrši se na isti način kao i izbor.

Prestankom mandata člana tijela upravljanja Udruge na njegovo mjesto bira se novi član čiji mandat traje samo do isteka mandata člana tijela umjesto kojeg je biran novi član.

Član tijela upravljanja Udrugom, osim člana Skupštine (predsjednik, tajnik, član Upravnog ili Nadzornog odbora), ne može biti osoba koja je istovremeno član tijela upravljanja neke druge udruge iste ili srodne djelatnosti, osim člana njene Skupštine.

 

XI. LIKVIDATOR

 Članak 41.

Likvidatora bira i opoziva Skupština. Mandat likvidatora nije vremenski ograničen.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

 

XII. PRESTANAK POSTOJANJA

Članak 42.

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine, te u slučajevima propisanim Zakonom o udrugama.

Članak 43.

U slučaju prestanka postojanja Udruge temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

 

XIII. IMOVINA UDRUGE

Članak 44.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.

 

Članak 45.

Udruga stječe imovinu :

 • od članarine.
 • od dobrovoljnih priloga i darova,
 • od dotacija iz proračuna,
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

Članak 46.

 Udruga odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

Udruga je dužna poslovati sukladno zakonskim propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Dobit koju Udruga ostvari obavljanjem dopuštenih djelatnosti ili od svoje imovine, koristit će za obavljanje i unapređenje svojih djelatnosti kojima se ostvaruju njeni ciljevi.

 

Članak 47.

 Predsjednik Udruge ima pravo raspolaganja sredstvima Udruge. Novčane i materijalne dokumente, koji se odnose na rukovanje novčanim i drugim materijalnim sredstvima i pravima, potpisuje predsjednik do vrijednosti od 1.000,00 kn samostalno, a za iznose vrijednosti veće od 1.000,00 po odluci Upravnog odbora.

 

Članak 48.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina Udruge, preostala nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka pripada Općini Sibinj.

 

XIV. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 49.

 Ako između članova ili članica unutar Udruge dođe do sporova ili sukoba interesa koji se odnose na pitanja od zajedničkog interesa Udruge i članova ili članica koje su u sukobu, za rješavanje tih sporova nadležna je Skupština Udruge.

 

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Statut Udruge, njegove izmjene i dopune donosi Skupština Udruge i to dvotrećinskom većinom prisutnih članova na Skupštini.

 

Članak 51.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata daje Upravni odbor Udruge.

 

Članak 52.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

U Sibinju, 06. listopada 2014. godine

 

 

PREDSJEDNIK UDRUGE :

Igor Perić